2019-01-18

Informacja zbiorcza 2018 rok

ZNAK SPRAWY

RP.152

PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ W ZAKRESIE KTÓREGO PETYCJA ZOSTAŁA ZŁOŻONA

PRZEDMIOT PETYCJI

SPOSÓB ZAKOŃCZENIA

RP.152.1.2018

 ­-

Dot. utworzenia w Bełchatowie specjalnej STRFERY KIBICA podczas meczów reprezentacji Polski w ramach tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

Petycja złożona, opublikowanie zawiadomienia na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa: https://belchatow.bip.gov.pl/petycje-zlozone-2018/petycja-z-dnia-13-02-2018r.html

       W dniu 11 maja 2018 roku Miejskie Centrum Sportu (MCS) w Bełchatowie zawarło umowę z Telewizją Polską S.A. na legalizację Strefy Kibica.

Została ona utworzona na Placu Narutowicza, w miejscu tak zwanej „szachownicy”. Pojemność takiej przestrzeni była przewidziana na maksymalną ilość 1000 osób (po ujęciu w niej miejsc dla osób z niepełnosprawnością oraz dwóch niewielkich trybun na około 70 miejsc). Na zadaszonej scenie stanął ekran LED o wymiarach 6,5x3,5 metra (23 m²). Cała instalacja była umiejscowiona

w południowej części strefy, tak aby zachować jak najlepsze warunki do oglądania spotkań.

Strefa Kibica była imprezą masową, niebiletowaną, bez jakiejkolwiek sprzedaży wewnątrz wygrodzonego terenu. Publicznie były wyświetlone następujące spotkania:

- 19.06.2018– Polska - Senegal,

- 24.06.2018– Polska - Kolumbia,

- 29.06.2018– Polska - Japonia,

- 15.07.2018– Finał Mistrzostw Świata.

MCS przygotował również dodatkowe wydarzenia przed każdym ze spotkań, m. in.: Aktywna Strefa dla Dzieci oraz Strefa Gier Video gdzie przeprowadzony był turniej popularnej gry FIFA18. 

RP.152.2.2018

Adam Szulc

Szulc – Efekt. Sp. z o. o.

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Wniesiona petycja dot. walki ze smogiem, aby organ dokonywał analizy założeń pod ogłaszane postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych, zwalczania uciążliwych zapachów wraz z unieszkodliwieniem niebezpiecznych substancji chemicznych w powietrzu.

Petycja złożona, opublikowanie zawiadomienia na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa: https://belchatow.bip.gov.pl/petycje-zlozone-2018/petycja-z-dnia-19-07-2018-r.html

       W odpowiedzi na petycję z dnia 28.09.2018 r. poinformowaliśmy, iż Miasto Bełchatów przygotowało i przyjęło następujące dokumenty programowe/ strategiczne, które związane są
z powietrzem, zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczna i gaz:

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa

2. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Oba dokumenty znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa(zwany PGN) to dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020. Obejmuje on działania inwestycyjne i nieinwestycyjne w sektorach: transportu publicznego i prywatnego, budownictwa, mieszkalnictwa, gospodarki przestrzennej, energetyki, oświetlenia, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, informacji oraz edukacji. Został opracowany w celu przedstawienia koncepcji działań służących poprawie jakości powietrza na terenie Miasta Bełchatowa w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (CO2)
i ograniczenia niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję zużycia energii finalnej
i poprawy efektywności energetycznej.

W związku z tym władze Miasta dążą w perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej
i długoterminowej do realizacji celów wyznaczonych na poziomie Unii Europejskiej (wyznaczone dla Polski) realizując szereg działań związanych
z ograniczeniem emisji, racjonalnym gospodarowaniem energią i wykorzystaniem OZE, które zostały uwzględnione ww. dokumencie.

PGN zawiera obszary działań w ramach, których zostały zaproponowane działania mające wpływ na poprawę i ochronę powietrza w mieście. Do tych obszarów należą:

- Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii,

- Efektywna produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii,

- Ograniczanie emisji w budynkach,

- Wykorzystanie energooszczędnych technologii oświetleniowych,

- Niskoemisyjny transport,

- Gospodarka odpadami,

- Gospodarka wodno-ściekowa,

- Gospodarka przestrzenna,

- Informacja i edukacja,

- Administracja/Inne.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe
to dokument, który uwzględnia wszystkie istotne elementy w ramach prowadzenia polityki energetycznej przez Miasto Bełchatów. Dokument systematyzuje i łączy jednocześnie zagadnienia oszczędzania energii i ochrony środowiska.  Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe spełnia wymogi ustawowe wynikające z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2018 poz. 755), a także uwzględnia zmiany, które wprowadzono w zakresie gospodarowania energią „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa”.

W związku z tematem petycji dotyczącym technologii antyodorowych, poinformowaliśmy, że w PGN znajduje się działanie związane z odorami pn. „Wykonanie instalacji dezodoryzacji powietrza odlotowego z czterech hal suszarniczych oraz zagospodarowanie wysuszonego osadu poprzez współspalanie”, które realizowane ma być przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD - KAN Sp.
z o. o. w Bełchatowie

Spółka WOD - KAN w swoich dotychczasowych działaniach w zakresie oczyszczania ścieków realizowała wiele przedsięwzięć, których nieodłącznym celem było ograniczenie odorów. Przykładowe działania to montaż filtrów antyodorowych na studzienkach kanalizacyjnych lub wykonana w ramach Kontraktu 10 hermetyzacja mechanicznego oczyszczania ścieków oraz biofiltr.

             Jedną z inwestycji, która miała ograniczyć odory była suszarnia: ograniczenie odorów
w stosunku do początkowego okresu jej eksploatacji osiągnięto przez zmianę wielu parametrów technologicznych, tj. zmianę pracy  OBF z trybu równoległego na szeregowy, przywrócenie wskazania pH osadu do prawidłowych wartości, ograniczenie maksymalnej temperatury podgrzewanej posadzki, zmodyfikowanie trybu załączania wentylatorów, zamontowanie bariery antyodorowej, zoptymalizowanie dozowania osadu do suszenia
i terminów wywożenia osadów. Używane przy eksploatacji bariery środki antyodorowe są dopuszczone do eksploatacji i posiadają niezbędne atesty PZH. Ponadto doprowadzono do przyzwoitej sprawności mechanicznej przewracarki osadu. Kontynuacją sposobów zmniejszania oddziaływania odorowego oczyszczalni będzie modernizacja
w zakresie fermentacji osadów, tj. budowa ZKF.

           Wszystkie zastosowane przez WOD – KAN Sp. z o. o. w Bełchatowie rozwiązania techniczno – organizacyjne przyniosły wymierny efekt w postaci bardzo zauważalnego ograniczenia odorów.

           Miasto Bełchatów w zakresie przedmiotu petycji analizuje planowane do realizacji inwestycje innych podmiotów pod kątem wystąpienia uciążliwości odorowej.

RP.152.3.2018

Adam Szulc

Szulc – Efekt. Sp. z o. o.

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja dot. zaproszenia do wzięcia udziału szkół podstawowych w konkursie „Wzorowa łazienka”

 Petycja złożona, opublikowanie zawiadomienia na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa:   https://belchatow.bip.gov.pl/petycje-zlozone-2018/petycja-z-dnia-28-09-2018-r.html      

    Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) „Przedmiotem petycji może być żądanie,
w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”. Analiza treści przesłanego pisma wskazało, że było to zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „Wzorowa łazienka”, przy czym Miasto Bełchatów miałoby pośredniczyć w przekazaniu treści zaproszenia do szkół. Ponadto z treści pisma wynika, że organizatorem konkursu jest Firma Unilever, co oznacza, że petycja została złożona w interesie podmiotu trzeciego bez jego zgody (art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy o petycjach).

            Niemniej jednak poinformowaliśmy składającego petycję, iż zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „Wzorowa łazienka” przekazaliśmy do podległych szkół podstawowych
w Bełchatowie, w celu umożliwienia szkołom wzięcie udziału w konkursie.

 

RP.152.4.2018

Adam Szulc

Szulc – Efekt. Sp. z o. o.

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja dot. dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Petycja złożona, opublikowanie zawiadomienia na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa: https://belchatow.bip.gov.pl/petycje-zlozone-2018/petycja-z-dnia-07-11-2018-r.html

       Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Miasto Bełchatów w odpowiedzi na petycję wniesioną drogą elektroniczną w dniu 7 listopada 2018 r. przedstawił wnioski z przeprowadzonej analizy dot. elektronizacji zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta Bełchatowa:

            Urząd Miasta Bełchatowa zgodnie z obowiązująca Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stosuje procedurę składania ofert i porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach wszczętych z dniem
18 października 2018 r., których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne.

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił w dniu 4 października 2018 r. MiniPortal – który
jest przeznaczonydla Zamawiających
i Wykonawców do elektronicznej komunikacji
w postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego.

Narzędzie zostało uruchomione na stronie internetowej UZP: https://miniportal.uzp.gov.pl.

UM Bełchatów na chwilę obecną zamierza korzystać ww. rozwiązania dostępnego publicznie.

MiniPortal jest mocną stroną, gdyż jest:

- ogólnodostępny, uniwersalny, nieodpłatny, a także jest prostym w użyciu narzędziem służącym
do komunikacji między Zamawiającymi
a Wykonawcami;

Takowe rozwiązanie pozwala na składanie do Zamawiających w sposób bezpieczny ofert
i wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, pozwala zapewnić transparentność w procedurze przetargowej. Jest to narzędzie wykorzystujące dotychczasowe konta Zamawiających zarejestrowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. MiniPortal jest zintegrowany
z Platformą ePUAP, za pośrednictwem której można składać oferty i wnioski w postępowaniach.

W zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności przesyłanych ofert, wniosków i oświadczeń sprzyja współpraca dwóch niezależnych systemów:

- ePUAP umożliwia złożenie, zmianę lub wycofanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Ponadto odpowiedzialny jest za przechowywanie zaszyfrowanych ofert na skrzynce odbiorczej zamawiającego oraz wszelką komunikację pomiędzy zamawiającym i wykonawcami dotyczącą postępowania, która odbywać się będzie za pomocą formularzy dostępnych na platformie ePUAP.
- MiniPortal odpowiedzialny jest za generowanie
i pilnowanie kluczy do szyfrowania i deszyfrowania ofert.

Słabą stroną ewentualnego wdrożenia – komercyjnego narzędzia -  procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniach o udzielenie zamówienia w ocenie Zamawiającego jest na chwilę obecną koszt zakupu, wdrożenia i obsługi, szkoleń oraz serwisu,
 co jest wątpliwe pod względem gospodarności
i celowości wydatkowania środków publicznych na tego typu komercyjne rozwiązanie.

W dniu 22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1603 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Celem wprowadzanych zmian w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), jest dostosowanie oraz doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych, stanowiących wdrożenie przepisów dyrektyw unijnych z zakresu zamówień, mianowicie:

·         w art. 2 pkt 17 

wykreślenie z definicji „środków komunikacji elektronicznej” słowa „faks”,
przez co definicja ta będzie tożsama z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

·         w art. 10 a ust. 5 doprecyzowanie, że nie wszystkie oświadczenia składane
w postępowaniu o udzielenie zamówienia muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale jedynie te oświadczenia,
o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolity europejski dokument;

·         w art. 10 c ust. 2 doprecyzowanie regulacji
w przypadku, gdy wyjątkowo zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu oferty albo części oferty;

·         w art. 131 bc ust. 1 wprowadzenie możliwości użycia faksu jako jednego z rodzajów środków komunikacji między zamawiającym
a wykonawcami w przypadku postępowań
o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w związku ze zmianą definicji „środków komunikacji elektronicznej” w art. 2 pkt 17 ustawy Pzp.

Termin wejścia w życie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych został przewidziany na dzień 18 października 2018 r. i jest skorelowany
z obowiązkiem elektronizacji zamówień
w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne.

Głównym celem projektowanych zmian
w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
 ̶ Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1920 i 1579),
jest natomiast przesunięcie w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych, z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r. tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług.

Pomimo dostępności tymczasowego rozwiązania, jakim jest MiniPortal dostępny na stronie UZP, UM Bełchatowa rozpatruje na bieżąco możliwości wdrożenia platformy komercyjnej, która daje pełne używanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia – w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych – śledzi rynek i dokonuje zapytań ofertowych. Na chwilę obecną nieskoordynowane wdrażanie tego typu rozwiązań
przez Zamawiającego będzie działaniem nieracjonalnym ekonomicznie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem centralnej, ogólnodostępnej platformy zakupowej przez Urząd Zamówień Publicznych. W związku z tym zakup oferowanych już dziś rozwiązań nie jest warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia cyfrowych zamówień.

      Miasto Bełchatów poinformowało, iż zgodnie
z art. 241 kodeksu postepowania administracyjnego:  „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności”. Z  treści petycji wynikało, iż został złożony odrębny wniosek
o przekazanie petycji do podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Bełchatowa. Poinformowaliśmy składającego petycję, iż organ ma obowiązek przekazania wniosku wtedy, gdy nie jest właściwy do jej rozpatrzenia o czym mówi art. 243 kpa: „  jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest
w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę”. W związku z tym poinformowaliśmy wnioskodawcę, iż może zwrócić się bezpośrednio do jednostek, których działalność ma być przedmiotem wniosku.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się