2018-05-25

Informacja zbiorcza za 2017 rok

NAK SPRAWY

KP.152

PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ LUB PODMIOT W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA ZOSTAŁA ZŁOŻONA

PRZEDMIOT PETYCJI

SPOSÓB ZAKOŃCZENIA

1.  

Petycja dotycząca zmian dostosowania Szkoły Podstawowej nr 9 do nowego ustroju szkolnego w związku z przygotowanym przez Miasto Bełchatów projektem Uchwały Rady Miejskiej.

Petycja złożona, opublikowanie zawiadomienia na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa: https://belchatow.bip.gov.pl/petycje-zlozone-2017/petycja-pana-sebastiana-brozdy-z-dnia-26-01-2017-r.html

 

Petycja uznana została za bezzasadną. Zawarty w petycji postulat o przeprowadzenie konsultacji społecznych i zorganizowanie spotkania z rodzicami należy uznać za bezprzedmiotowy, ponieważ w przedmiotowej sprawie konsultacje odbyły się, a uczestniczący w nich rodzice nie zgłaszali zastrzeżeń. Nie znajduje uzasadnienia podnoszony przez wnoszących petycję zarzut narażenia dzieci na niepotrzebny stres związany ze „zmianą” szkoły i otoczenia w trakcie trwania nauki w szkole podstawowej i poznawaniem nowych nauczycieli, a także wniesiony protest przeciwko odebraniu dzieciom dobrych i sprawdzonych już metod nauki. Zajęcia dydaktyczne w budynku przy ul. Edwardów 5 będą realizowane w dotychczasowych zespołach uczniowskich, przy zachowaniu ciągłości nauczania przez dotychczasowych nauczycieli, a także możliwości korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej w budynku na os. Dolnośląskim 204a oraz pełny dostęp uczniów do bazy lokalowej i dydaktycznej obydwu budynków. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe otrzymała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty. Uzyskanie w/w pozytywnej opinii świadczy o tym, że opracowana przez Miasto sieć szkół spełnia wszystkie wymagania określone w przepisach oświatowych w zakresie zapewnienia wszystkim uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania i wychowania.

2.       

 

Petycja w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Petycja złożona, opublikowanie zawiadomienia na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa: https://belchatow.bip.gov.pl/petycje-zlozone-2017/petycja-z-dnia-07-04-2017r.html

 

Petycja uznana została za bezzasadną. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został zatwierdzony uchwałą XLVI/427/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. Przebieg przedmiotowej drogi został już ustalony w Planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa z dnia 18.12.1986r., następnie utrzymany w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa obowiązującym w latach 1991-2003. Przebieg ulicy, przyjęty w obowiązującym planie, w pełni zapewnia dotrzymanie wymogów ustawowych. Natomiast przebieg  drogi postulowany przez wnoszących petycję nie jest zgodny z wymogami ustawowymi. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania wynikające ze stanu faktycznego oraz obowiązujące przepisy prawa, petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się