2016-06-10

Zbiorcza informacja

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
w roku 2015

L.p.

PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ

PRZEDMIOT PETYCJI
(skan petycji)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI

1.

Karol Breguła

Petycja w sprawie  rozbudowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Biuletynu Informacji Publicznej poprzez zamieszczenie w nim   rejestru umów

Prezydent Miasta Bełchatowa, wpisując się w zgłoszone oczekiwanie społeczne, pozytywnie rozpatrzył zgłoszoną petycję w sprawie rozbudowania Biuletynu Informacji Publicznej o rejestr zawieranych umów.  Począwszy od 01 stycznia 2016 roku Miasto Bełchatów będzie dokonywać publikacji rejestru zawartych umów powodujących zaciągnięcie zobowiązań w Biuletynie Informacji Publicznej, w okresach kwartalnych, po zakończeniu każdego kwartału, w szczegółowości: numer umowy, data zawarcia, treść (przedmiot umowy), dane zleceniobiorcy (imię i nazwisko/nazwa), okres realizacji oraz wartość brutto umowy, w formacie PDF.