2015-03-27

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

I. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

II. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja:

 

1.udostępniona w systemie teleinformatycznym Urzędu, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa (http://bip.belchatow.pl),
2.przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie (przykładowy wzór wniosku w załączniku)

 

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznej zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa:


1.Podmioty pozyskujące informację sektora publicznego od Urzędu Miasta Bełchatowa w celu ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:
a) zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
b) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
c) wykorzystania informacji w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Urzędowi Miasta Bełchatowa.

2.W przypadku nietypowego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

3. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzysywtania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie w trybie określonym w tej decyzji.

IV. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Załączniki

  wniosek XV-2.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz