Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 185/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku
Zarządzenie Nr 185/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia
28.08.2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na
2020 rok
03.09.2020 więcej
Uchwała Nr XXV/181/20 z dnia 27 sierpnia 2020 roku
Uchwała Nr XXV/181/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia
27.08.202 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na
2020 rok
03.09.2020 więcej
Uchwała Nr XXV/180/20 z dnia 27 sierpnia 2020 roku
Uchwała Nr XXV/180/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia
27.08.2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Bełchatowa
03.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr 183/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku
Zarządzenie Nr183/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia
26.08.2020 r. w sprawie założeń i wytycznych do opracowania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata
2021-2034
03.09.2020 więcej
Zarządzenie nr 182/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku
Zarządzenie Nr 182/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia
26.08.2020 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta
Bełchatowa na 2021 rok
03.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr 179/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku
Zarządzenie Nr 179/2020 PMB z dnia 25.08.2020 roku zmieniające
Zarządzenie Nr 100/2020 PMB z dnia 10.06.2020 r. w sprawie
blokady planowanych wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na 2020
rok
03.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
Zarządzenie Nr 41/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28
lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa
na 2020 rok
06.03.2020 więcej
Uchwała Nr II/316/2019 z dnia 17.12.2019 r. RIO
Uchwała Nr II/316/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2020
rok
28.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się