Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarzadzenie nr 82.2020 Prezydenta MB z dn. 30.04.2020 r.
Zarządzenie nr 82/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia
30.04.2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na
2020 rok
07.05.2020 więcej
Uchwała Nr XX/158/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dn. 30.04.2020 r.
Uchwała Nr XX/158/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia
30.04.2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na
2020 rok
07.05.2020 więcej
Uchwała Nr XX/157/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dn. 30.04.2020 r.
Uchwala Nr XX/157/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia
30.04.2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Bełchatowa
07.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 30 marca2020 roku
Zarządzenie Nr 72/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30
marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na
2020 rok
17.04.2020 więcej
Uchwała Nr XIX/146/20 z dnia 27.02.2020 roku
Uchwała Nr XIX/146/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27
lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa
na 2020 rok
04.03.2020 więcej
Uchwała Nr XIX/145/20 z dnia 27.02.2020 roku
Uchwała Nr XIX/145/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27
lutego 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Bełchatowa
04.03.2020 więcej
Uchwała Nr II/47/2020 z dnia 25.02.2020 r. RIO
uchwała nr II/47/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w łodzi z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie
opinii o możliwości spłaty kredytu
28.02.2020 więcej
Uchwała Nr II/14/2020 z dnia 20.01.2020 r. RIO
Uchwała Nr II/14/2020 z dnia 20.01.2020 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz
prawidlowości planowanej kwoty długu Miasta Belchatowa
28.02.2020 więcej
Uchwała Nr II/317/2019 z dnia 17.12.2019 r. RIO
Uchwała Nr II/317/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budzetu
Miasta Bełchatowa
28.02.2020 więcej
Sprawozdania Rb: 27S, 28S, Z, N, NDS za IV kwartał 2019 roku
Sprawozdania RB-27 S z wykonania planu dochodów, RB-28S z
wykonania planu wydatków, RB-Z o stanie zobowiązań tytułów
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, RB-N o stanie
należności, RB-NDS o nadwyżce/deficycie oraz ich korekty
27.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się