Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 349/2018 z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
12.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 348/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa
09.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 347/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środka
trwałego o nr inwentarzowych UM-ZOŚ-VIII-809-100 zgłoszonego
do likwidacji przez Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony
Środowiska
09.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 346/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
09.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 345/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
09.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 344/2018 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
09.10.2018 więcej
09.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 342/2018 z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu zwalczania narkomanii
09.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 341/2018 z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
04.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 340/2018 z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie ustalenia obiegu dokumentów związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Bełchatowa
04.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się