Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 379/2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej
nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w
Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego w roku szkolnym 2018/2019
08.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 378/2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola
Samorządowego nr 1 im. Pod Topolą w Bełchatowie ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym
2018/2019
08.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 377/2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Samorządowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego w roku szkolnym 2018/2019
08.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 376/2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym
2018/2019
08.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 375/2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej i powołania
Zespołów spisowych
08.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 374/2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Bełchatowa Komisji
Inwentaryzacyjnej oraz Przewodniczących Zespołów spisowych
08.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 373/2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji inwentaryzacyjnej"
08.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 372/2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
08.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 371/2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do ujawnienia wiaty przystankowej
zlokalizowanej na terenie miasta Bełchatowa przy ul. Lipowej dz.
38 obręb Ludwików Gmina Bełchatów
30.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 370/2018 z dnia 29 października 2018 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 189/2018 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie "Instrukcji w
zakresie ewidencji, umarzania i udokumentowania obrotu środkami
trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi".
30.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się