Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 389/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na członka Komisji Konkursowej
powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie
ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w
2019 roku
22.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 388/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
22.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 387/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Miejskiej w
Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na
2019 rok i przedstawienia projektu uchwały Rady Miejskiej w
Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Bełchatowa
20.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 386/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmu Sali Herbowej, Sali Narad
Prezydenta i Sali Radnego mieszczących się w budynku Urzędu
Miasta Bełchatowa
16.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 385/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na
rzecz Szkoły Podstawowej Nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie
16.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 384/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych
jednostce budżetowej- Miejskiemu Centrum Sportu w Bełchatowie
16.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 383/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
16.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 382/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
14.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 381/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową
częścią gruntu w drodze przetargu
14.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 380/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową
częścią gruntu w drodze przetargu
14.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się