Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia
wniosków o przyznanie Stypendiów Artystycznych Miasta
Bełchatowa.
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych do
zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne
osiągnięcia sportowe.
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy
Czaplinieckiej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Bełchatowie.
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadań publicznych w
ramach otwartego konkursu ofert na rok 2018 ogłoszonego
Zarządzeniem Nr 422/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn.
"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki
nożnej i zapasów" oraz „Prowadzenie na terenie Bełchatowa
lokalnego ośrodka „Kibice Razem 2018”
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadań publicznych w
ramach otwartego konkursu ofert na rok 2018 ogłoszonego
Zarządzeniem Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7
grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie: - pomocy
społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi- zadanie pod
nazwą: Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta
Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla
uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku
2018, w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie, ul.
Czapliniecka 7A, - przeciwdziałania alkoholizmowi i
przeciwdziałania narkomanii- zadanie pod nazwą: Prowadzenie
poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i
przemocy w rodzinie, w roku 2018, - przeciwdziałania
alkoholizmowi- zadanie pod nazwą: Prowadzenie Klubu
Abstynenckiego, - przeciwdziałania narkomanii- zadanie pod
nazwą: Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i
Terapii, - pomocy społecznej- zadanie pod nazwą: Świetlica
Środowiskowa Arka. Działania opiekuńczo- wychowawcze.
04.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się