Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 399/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
07.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 398/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
07.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 397/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego
03.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 396/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku", powołania
Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu "Wolontariusz
Roku"
03.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 395/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu "Dobrodziej Roku", powołania
Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu "Dobrodziej Roku"
03.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 394/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Bełchatowa dotyczących projektu uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznawania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na
zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego
programu "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023
28.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 393/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Bełchatowa dotyczących projektu uchwały w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta
Bełchatowa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata
2019-2023
28.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 392/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy
dokonaniu wydatków oraz rozliczenia płatności dokonywanych
przy ich wykorzystaniu w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie
28.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 391/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa
28.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 390/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
26.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się