Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 409/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Pani Emilii
Załęcznej wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Żołnierzy POW w Bełchatowie zastępującej nieobecnego
Dyrektora tej Szkoły
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 408/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Pani Emilii
Załęcznej wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Żołnierzy POW w Bełchatowie zastępującej nieobecnego
Dyrektora tej Szkoły
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 407/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
gmina Miasto Bełchatów
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 406/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto
Bełchatów
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 405/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej polityki Antymobbingowej w
Urzędzie Miasta Bełchatowa
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 404/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie: - pomocy społecznej i
przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą:
"Prowadzenie Schronisk dla osób bezdomnych z terenu miasta
Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla
uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku
2019 , w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie, ul.
Czapliniecka 7 a", - przeciwdziałania alkoholizmowi i
przeciwdziałania narkomanii - zadanie pod nazwą: „Prowadzenie
poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i
przemocy w rodzinie, w roku 2019", - przeciwdziałania
alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: „Prowadzenie Klubu
Abstynenckiego”, - przeciwdziałania narkomanii - zadanie pod
nazwą: „Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i
Terapii", - pomocy społecznej - zadanie pod nazwą :
„Świetlica Środowiskowa Arka. Działania opiekuńczo
wychowawcze", - ochrony zdrowia - zadanie pod nazwą :
"Bełchatów: Aktywnie i Zdrowo"
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 403/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2019 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi pn. "Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców
Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym"
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 402/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
07.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 401/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Centrum
Kultury w Bełchatowie
07.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 400/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu ochrony zdrowia
07.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się