Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 377/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 356/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie
powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w
sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach
podstawowych i zespołach szkół, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Bełchatów
07.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 376/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 357/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie
powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli w przedszkolach samorządowych, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
07.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 375/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadania
publicznego z zakresu ochrony zdrowia
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 374/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powołania
Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu "Energia, natura i
tradycja - na bełchatowskim szlaku"
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 373/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
procedury naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. promocji w
Wydziale Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta
Bełchatowa
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 372/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 371/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 370/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków
trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Zespół ds.
Infrastruktury Technicznej
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 369/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 368/2017 z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
03.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się