Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 387/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków
trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Organizacyjny
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 386/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w
Bełchatowie dotyczącej uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa
na 2018 rok i projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie
dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bełchatowa
16.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 385/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji
Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym
konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realiacji zadań
publicznych w 2018 roku
16.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 384/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku", powołania
Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu "Wolontariusz
Roku"
15.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 383/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu "Dobrodziej Roku", powołania
Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu "Dobrodziej Roku"
15.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 382/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Bełchatów w rejonie ulicy Mielczarskiego oraz os. Budowlanych
na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Bełchatowie.
15.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 381/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Bełchatów położonej w obrębie 13 w Bełchatowie na rzecz
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w
Bełchatowie.
15.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 380/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
13.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 379/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych
Miasta Bełchatowa do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
13.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 378/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu
zużycia i przydatności środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych zgłoszonych do likwidacji przez
Wydział Organizacyjny
08.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się