Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 386/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w
Bełchatowie dotyczącej uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa
na 2018 rok i projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie
dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bełchatowa
16.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 385/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji
Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym
konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realiacji zadań
publicznych w 2018 roku
16.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 384/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku", powołania
Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu "Wolontariusz
Roku"
15.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 383/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu "Dobrodziej Roku", powołania
Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu "Dobrodziej Roku"
15.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 382/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Bełchatów w rejonie ulicy Mielczarskiego oraz os. Budowlanych
na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Bełchatowie.
15.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 381/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Bełchatów położonej w obrębie 13 w Bełchatowie na rzecz
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w
Bełchatowie.
15.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 380/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
13.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 379/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych
Miasta Bełchatowa do zaciągania zobowiązań w 2017 roku
13.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 378/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu
zużycia i przydatności środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych zgłoszonych do likwidacji przez
Wydział Organizacyjny
08.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 377/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 356/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie
powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w
sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach
podstawowych i zespołach szkół, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Bełchatów
07.11.2017 więcej