Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 406/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta
Bełchatowa dla trenerów oraz innych osób wyróżniających
się w działalności sportowej.
04.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 405/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta
Bełchatowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
04.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 404/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
30.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 403/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków
trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Zespół ds.
Informatyki
30.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 402/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących projektu uchwały
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi
oraz trybu ich pobierania
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 401/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa.
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 400/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu
zużycia i przydatności środków trwałych zgłoszonych do
likwidacji przez Zespół ds. Informatyki
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 399/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę
budynku B - zaplecza UM, nr inw. 109/8, położonego przy ul.
Kościuszki 1, na działce 800, obr. 09 m. Bełchatowa
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 398/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 397/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
28.11.2017 więcej