Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 407/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 406/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta
Bełchatowa dla trenerów oraz innych osób wyróżniających
się w działalności sportowej.
04.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 405/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta
Bełchatowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
04.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 404/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
30.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 403/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków
trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Zespół ds.
Informatyki
30.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 402/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących projektu uchwały
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi
oraz trybu ich pobierania
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 401/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa.
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 400/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu
zużycia i przydatności środków trwałych zgłoszonych do
likwidacji przez Zespół ds. Informatyki
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 399/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę
budynku B - zaplecza UM, nr inw. 109/8, położonego przy ul.
Kościuszki 1, na działce 800, obr. 09 m. Bełchatowa
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 398/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych
28.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się