Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 427/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji
Konkursowej powoływanej do ipiniowaia składanych w otwartym
konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2018 roku
13.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 426/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 244/2013 z dnia 14 października
2013 roku
13.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 425/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
13.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 424/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
13.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 423/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
13.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 422/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i
sportu, pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach
piłki nożnej i zapasów" oraz "Prowadzenie na terenie
Bełchatowa lokalnego ośrodka "Kibice Razem 2018"
11.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 421/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie: - pomocy społecznej i
przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą:
"Prowadzenie Schronisk dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa
z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych
od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2018 , w oparciu o
obiekt usytuowany w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 7 a", -
przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii -
zadanie pod nazwą: „Prowadzenie poradni i telefonu zaufania
dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, w roku
2018", - przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą:
„Prowadzenie Klubu Abstynenckiego”, - przeciwdziałania
narkomanii - zadanie pod nazwą: „Prowadzenie Bełchatowskiego
Centrum Profilaktyki i Terapii", - pomocy społecznej - zadanie
pod nazwą : „Świetlica Środowiskowa Arka. Działania
opiekuńczo wychowawcze", - pomocy społecznej - zadanie pod
nazwą : "Cafe Senior Raj" - Centrum Aktywności Seniora
11.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 420/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -
zadanie pod nazwą: "Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców
Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym"
11.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 419/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków
trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Wydział
Organizacyjny.
08.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 418/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 145/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Instrukcji w
zakresie sporządzania, kontroli i ewidencji dokumentacji
dotyczącej scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i
usług Miasta Bełchatowa
07.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się