Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 426/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 244/2013 z dnia 14 października
2013 roku
13.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 425/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
13.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 424/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
13.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 423/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
13.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 422/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i
sportu, pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach
piłki nożnej i zapasów" oraz "Prowadzenie na terenie
Bełchatowa lokalnego ośrodka "Kibice Razem 2018"
11.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 421/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie: - pomocy społecznej i
przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą:
"Prowadzenie Schronisk dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa
z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych
od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2018 , w oparciu o
obiekt usytuowany w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 7 a", -
przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii -
zadanie pod nazwą: „Prowadzenie poradni i telefonu zaufania
dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, w roku
2018", - przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą:
„Prowadzenie Klubu Abstynenckiego”, - przeciwdziałania
narkomanii - zadanie pod nazwą: „Prowadzenie Bełchatowskiego
Centrum Profilaktyki i Terapii", - pomocy społecznej - zadanie
pod nazwą : „Świetlica Środowiskowa Arka. Działania
opiekuńczo wychowawcze", - pomocy społecznej - zadanie pod
nazwą : "Cafe Senior Raj" - Centrum Aktywności Seniora
11.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 420/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -
zadanie pod nazwą: "Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców
Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym"
11.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 419/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków
trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Wydział
Organizacyjny.
08.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 418/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 145/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Instrukcji w
zakresie sporządzania, kontroli i ewidencji dokumentacji
dotyczącej scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i
usług Miasta Bełchatowa
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 417/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto
Bełchatów
07.12.2017 więcej