Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX_53_19 z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa
03.04.2019 więcej
Uchwała Nr IX_52_19 z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu
Obywatelskiego Bełchatowa
03.04.2019 więcej
Uchwała Nr IX_51_19 z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Bełchatowa w roku 2019.
03.04.2019 więcej
Uchwała Nr VIII_50_19 z dnia 19 marca 2019r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/289/09 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia
przez Miasto Bełchatów zobowiązania na okres przekraczający
rok budżetowy oraz ustalenia warunków rekompensaty
przeznaczonej przez Miasto Bełchatów na rzecz Miejskiego
Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie z tytułu
powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie
komunikacji miejskiej autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa
na okres od 25 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku.
27.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII_49_19 z dnia 28 lutego 2019r.
zmieniająca uchwałę nr II/4/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w
sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miejskiej w
Bełchatowie
06.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII_48_19 z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok.
06.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII_47_19 z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto
Bełchatów na 2019 rok.
06.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII_46_19 z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci
młodsze
06.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII_45_19 z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania
wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bełchatowa
dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych
prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów
06.03.2019 więcej
Uchwała Nr VII_44_19 z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Bełchatów oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów
06.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się