Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr X_63_19 z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian w zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Bełchatowa.
02.05.2019 więcej
Uchwała Nr X_62_19 z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej usytuowanej
na Placu Narutowicza w Bełchatowie oraz powierzenia Prezydentowi
Miasta Bełchatowa uprawnień do ustalenia wysokości opłaty za
korzystanie z toalety publicznej.
02.05.2019 więcej
Uchwała Nr X_61_19 z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września
2019 roku.
02.05.2019 więcej
Uchwała Nr X_60_19 z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Samorządowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w
Bełchatowie, w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum nr 2
oraz III Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie w czteroletnie
III Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie.
02.05.2019 więcej
Uchwała Nr X_59_19 z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) dla
Miasta Bełchatowa
02.05.2019 więcej
Uchwała Nr X_58_19 z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Policji w Bełchatowie.
02.05.2019 więcej
Uchwała Nr IX_57_19 z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie szczególnych wymogów dotyczących raportu o stanie
Miasta Bełchatowa
03.04.2019 więcej
Uchwała Nr IX_56_19 z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie programu pn. „Bełchatowska Karta Rodziny
03.04.2019 więcej
Uchwała Nr IX_55_19 z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie zmian w zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019
rok
03.04.2019 więcej
Uchwała Nr IX_54_19 z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
03.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się