Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XII_73_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Policji w Bełchatowie
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII_72_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa
za 2018 rok
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII_71_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Bełchatowa za 2018 rok.
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII_70_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bełchatowa wotum
zaufania
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XI_69_19 z dnia 30 maja 2019r.
zmieniająca uchwałę nr II/4/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z
dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów komisji
stałych Rady Miejskiej w Bełchatowie
05.06.2019 więcej
Uchwała Nr XI_68_19 z dnia 30 maja 2019r.
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
05.06.2019 więcej
Uchwała Nr XI_67_19 z dnia 30 maja 2019r.
w sprawie inkasa opłaty skarbowej na terenie Miasta Bełchatowa
05.06.2019 więcej
Uchwała Nr X_66_19 z dnia 25 kwietnia 2019r.
zmieniająca uchwałę nr II/5/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w
sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej
w Bełchatowie
02.05.2019 więcej
Uchwała Nr X_65_19 z dnia 25 kwietnia 2019r.
zmieniająca uchwałę nr II/4/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z
dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów komisji
stałych Rady Miejskiej w Bełchatowie.
02.05.2019 więcej
Uchwała Nr X_64_19 z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian w zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019
rok
02.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się