Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XIII/83/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej
w Bełchatowie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do
sądów powszechnych.
05.09.2019 więcej
Uchwała Nr XII_82_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży
służbowych radnym Rady Miejskiej w Bełchatowie
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII_81_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII_80_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII_79_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w
zarządzie Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie oraz podjęcia decyzji
o przyjęciu należności i zobowiązań Samorządowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w
Bełchatowie w związku z jego przekształceniem się w III
Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie z dniem 1 września
2019 roku
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII_78_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Miasta Bełchatowa
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII_77_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bełchatowie
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII_76_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bełchatowie.
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII_75_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/407/17 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w
posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.”
Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2018-2021”.
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII_74_19 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w
Bełchatowie i pokrycia go wkładem niepieniężnym i wkładem
pieniężnym w zamian za udziały
03.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się