Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XIII/93/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą
„Aktywny Start”.
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/92/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do Programu Edukacji Ekologicznej pod
nazwą „Po co komu woda?” realizowanego w Przedszkolu
Samorządowym nr 2 Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie.
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/91/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do Programu Edukacji Ekologicznej pod
nazwą „Ziemię kochamy, o jej zasoby dbamy – twórcza
edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Pod Topolą
w Bełchatowie”.
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/90/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do Programu Edukacji Ekologicznej pod
nazwą „Nasze przygody z małą kropelką wody” realizowanego
w Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. J. Brzechwy w Bełchatowie.
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/89/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/88/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa z
ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bełchatowa”.
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/87/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa -
części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/86/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa -
części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów z
ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bełchatowa”.
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/85/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego
dodatku energetycznego.
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/84/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa.
05.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się