Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XIV/103/19 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok.
02.10.2019 więcej
Uchwała nr XIV/102/19 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
02.10.2019 więcej
Uchwała nr XIV/101/19 z dnia 26 września 2019 r.
3. Uchwała nr XIV/101/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26
września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze
komunalizacji na rzecz Miasta Bełchatowa nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa
02.10.2019 więcej
Uchwała nr XIV/100/19 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- obszaru osiedla
Żołnierzy P.O.W
02.10.2019 więcej
Uchwała nr XIV/99/19 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- obszaru osiedla
Żołnierzy P.O.W. z ustaleniami „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa
02.10.2019 więcej
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zakresu kontroli
przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w
Bełchatowie w 2019 roku.
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/97/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży
Miejskiej w Bełchatowie.
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/96/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok.
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/95/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa.
05.09.2019 więcej
Uchwała nr XIII/94/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/264/09 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 1 kwietnia 2009r.w sprawie przyjęcia
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i
warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów.
05.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się