Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XVI/113/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2020 rok
03.12.2019 więcej
Uchwała nr XVI/112/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie nadania imienia III Liceum Ogólnokształcącemu w
Bełchatowie.
03.12.2019 więcej
Uchwała nr XVI/111/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego
Gimnazjum nr 2 wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w
Bełchatowie.
03.12.2019 więcej
06.11.2019 więcej
Uchwała nr XV/109/19 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję
lat 2020-2023
06.11.2019 więcej
Uchwała nr XV/108/19 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych na obszarze Miasta Bełchatowa, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg
06.11.2019 więcej
Uchwała nr XV/107/19 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu
06.11.2019 więcej
Uchwała nr XV/106/19 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości
06.11.2019 więcej
Uchwała nr XV/105/19 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok
06.11.2019 więcej
Uchwała nr XV/104/19 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
06.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się