Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XVI/123/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa.
04.12.2019 więcej
Uchwała nr XVI/122/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta
Bełchatowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
04.12.2019 więcej
Uchwała nr XVI/121/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
04.12.2019 więcej
Uchwała nr XVI/120/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne.
03.12.2019 więcej
Uchwała nr XVI/119/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
03.12.2019 więcej
Uchwała nr XVI/118/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za
pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do
zbierania odpadów komunalnych.
03.12.2019 więcej
Uchwała nr XVI/117/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
03.12.2019 więcej
Uchwała nr XVI/116/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Bełchatowa.
03.12.2019 więcej
Uchwała nr XVI/115/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/309/17 z dnia 25 maja 2017r. w
sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych
stanowiących własność Miasta Bełchatowa.
03.12.2019 więcej
Uchwała nr XVI/114/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bełchatowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
03.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się