Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprzedaż gruntów stanowiących własność Miasta Bełchatowa
Sprzedaż gruntów stanowiących własność Miasta Bełchatowa
04.05.2015 więcej
Sporządzenie aktu zgonu
Sporządzenie aktu zgonu
04.05.2015 więcej
Sporządzenie aktu urodzenia
Sporządzenie aktu urodzenia
30.04.2015 więcej
Składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
30.04.2015 więcej
Składanie deklaracji o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
30.04.2015 więcej
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
30.04.2015 więcej
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i
leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek
niemających osobowości prawnej
30.04.2015 więcej
Rozgraniczanie nieruchomości
Rozgraniczanie nieruchomości
30.04.2015 więcej
Regulacja tytułu prawnego
Regulacja tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego
30.04.2015 więcej
Przyznanie rekompensaty pieniężnej żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych
Przyznanie rekompensaty pieniężnej żołnierzom rezerwy z
tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych
30.04.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się