Lista artykułów

Nazwa artykułu
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
17.02.2016 więcej
Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych z tytułu umieszczania reklam lub obiektów budowlanych oraz na prawach wyłączności
Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i
powiatowych z tytułu umieszczania reklam lub obiektów
budowlanych oraz na prawach wyłączności
29.05.2015 więcej
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych wpis, zmiana, wykreślenie
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych wpis, zmiana,
wykreślenie
29.05.2015 więcej
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
29.05.2015 więcej
Zameldowanie na pobyt stały
Zameldowanie na pobyt stały
29.05.2015 więcej
Zmiana miejsca pobytu stałego na terenie Miasta Bełchatowa
Zmiana miejsca pobytu stałego na terenie Miasta Bełchatowa
27.05.2015 więcej
Zmiana imienia i nazwiska
Zmiana imienia i nazwiska
27.05.2015 więcej
Zgoda na zajęcie terenów będących własnością Miasta Bełchatowa pod budowę inwestycji liniowych
Zgoda na zajęcie terenów będących własnością Miasta
Bełchatowa pod budowę inwestycji liniowych
27.05.2015 więcej
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
27.05.2015 więcej
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
27.05.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się