Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Program współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020
09.12.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany
działka nr 478/2 obręb 12
18.02.2020 więcej
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Miasta Bełchatowa
- działka nr 557/2 o pow. 0,0077ha obr. 09 - działka nr 1056/1
o pow. ok. 0,0060ha obr. 05
10.02.2020 więcej
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Bełchatowie
- działki nr 37/27 i 54/2 obręb 06; - działka nr 36/16 obręb
06; - działka nr 34/14 obręb 06; - działka nr 36/11 obręb
06
04.02.2020 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
12.02.2020 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej
12.02.2020 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
12.02.2020 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie ochrony i
promocji zdrowia
12.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się