Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 245/2017 z dnia 17 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Królowej
Jadwigi na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Bełchatowie
19.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 244/2017 z dnia 17 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia służby
przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę
służbę dla Dyrektora Żłobka Miejskiego „Jaś i
Małgosia” w Bełchatowie oraz Dyrektora Środowiskowego Domu
Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie podejmujących po raz
pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym
19.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 243/2017 z dnia 17 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020
19.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 242/2017 z dnia 17 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej i
przekazanej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30
kwietnia 2017 r. na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta
Bełchatowa, objęte opieką Niepublicznego Żłobka Akademia
Malucha Jabłuszko w Bełchatowie.
19.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 240/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych-budowli w
postaci przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji
sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa.
19.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 238/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 224/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla nauczycielki Szkoły POdstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w
Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego w roku szkolnym 2016/2017
18.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 237/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych-budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa
18.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 236/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa
ds. przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016-2022.
18.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 235/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie zamiany nieruchomości
18.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 234/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
18.07.2017 więcej