Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXII/282/17 z dnia 23 lutego 2017 r.
mieniająca uchwałę w sprawie regulaminów określających
zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i
rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie
02.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXII/281/17 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie akceptacji założonych w Studium Wykonalności planów
taryfowych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Budowa i
modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta
Bełchatowa – etap II” planowanego do dofinansowania z
Funduszu Spójności na okres programowania 2014-2020
02.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXII/280/17 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa
02.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXII/279/17 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
Miasta Bełchatowa.
02.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXII/278/17 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów
02.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXII/277/17 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Bełchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na
lata 2021-2024
02.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/276/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bełchatowie na
2017 rok
01.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/275/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia zakresu kontroli przeprowadzanych przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bełchatowie w 2017 roku
01.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/274/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
01.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/273/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
01.02.2017 więcej
12