Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXVI/329/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełchatowa".
07.07.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/328/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru części
osiedli: Binków oraz Edwardów.
07.07.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/327/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru części
osiedli: Binków oraz Edwardów z ustaleniami „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Bełchatowa”
07.07.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/326/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/290/17 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2017.
07.07.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/325/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w
Bełchatowie do Komitetu Rewitalizacji.
07.07.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/324/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Bełchatowa za 2016 rok.
07.07.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/323/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Bełchatowa za 2016 rok.
07.07.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/322/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
07.07.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/321/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa.
07.07.2017 więcej
Uchwała nr XXXVI/320/17 z dnia 29 czerwca 2017 r
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością i pokrycie go wkładem
pieniężnym w zamian za udziały.
07.07.2017 więcej