Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XLI/383/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Miejskiej
w Bełchatowie
06.11.2017 więcej
Uchwała nr XLI/382/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie powołania do składu Komisji Rodziny, Zdrowia i
Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Bełchatowie
02.11.2017 więcej
Uchwała nr XLI/381/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie odwołania ze składu Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki
Społecznej Rady Miejskiej w Bełchatowie
02.11.2017 więcej
Uchwała nr XLI/380/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Stałej Rady
Miejskiej w Bełchatowie
02.11.2017 więcej
Uchwała nr XLI/379/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na rok 2017
02.11.2017 więcej
Uchwała nr XLI/378/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
02.11.2017 więcej
Uchwała nr XLI/377/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu
Bełchatowskiego
02.11.2017 więcej
Uchwała nr XLI/376/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Bełchatowa na lata 2017 -2020.
02.11.2017 więcej
Uchwała nr XLI/375/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Bełchatowa
02.11.2017 więcej
Uchwała Nr XL/374/17 z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie odwołania ze składu Komisji Prawa i Porządku
Publicznego Rady Miejskiej w Bełchatowie
11.10.2017 więcej