2015-03-27

Rejestry, ewidencje

 

Komórka organizacyjna UM Nazwa rejestru/ewidencji
Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji
Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Rejestr żłobków i klubów dziecięcych >>zobacz<<
Zespół Obsługi Prawnej Rejestr postępowań egzekucyjnych
Zespół Obsługi Prawnej  Rejestr spraw sądowych
Zespół Obsługi Prawnej  Rejestr wezwań sądowych 
Wydział Geodezji i Architektury Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
Wydział Geodezji i Architektury  Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Wydział Geodezji i Architektury Rejestr planów miejscowych
Wydział Geodezji i Architektury  Rejestr ulic i placów
Wydział Geodezji i Architektury  Rejestr numeracji porządkowej ulic
Zespół ds. Ewidencji Majątku Miasta Ewidencja środków trwałych prowadzona w systemie ręcznym ”Księga środków trwałych” i w systemie elektronicznym ”Mienie komunalne” 
Wydział Oświaty  Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów dotyczących nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych
Wydział Oświaty  Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
Wydział Oświaty Rejestr wniosków i decyzji w sprawie zezwoleń na założenie szkoły publicznej
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Rejestr instytucji kultury >>zobacz<<
>>pobierz informacje o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych<<
Wydział Finansowy  Księgi rachunkowe Urzędu Miasta Bełchatowa
Wydział Finansowy  Rejestr podatku VAT
Wydział Finansowy  Ewidencja podatkowa nieruchomości
Wydział Finansowy  Rejestry wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych
Wydział Finansowy  Rejestry zaświadczeń
Zespół ds. Budżetu Księgi rachunkowe Budżetu Gminy Miasto Bełchatów
Centrum Informacji Turystycznej  Ewidencja zabytków
Centrum Informacji Turystycznej Rejestr innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 
Wydział Organizacyjny Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie
Wydział Organizacyjny Rejestr interpelacji i wniosków radnych
Wydział Organizacyjny  Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej w Bełchatowie
Wydział Organizacyjny  Rejestr delegacji Radnych
Wydział Organizacyjny  Rejestr Honorowy Obywatel Miasta
Wydział Organizacyjny  Ewidencja delegacji służbowych
Wydział Organizacyjny  Ewidencja pracowników odznaczonych
Wydział Organizacyjny Rejestr wydawanych pieczęci
Służba BHP Rejestr wypadków przy pracy 
Kancelaria Prezydenta Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Kancelaria Prezydenta  Rejestr skarg i wniosków
Kancelaria Prezydenta  Książka kontroli (centralny rejestr kontroli zewnętrznych)
Kancelaria Prezydenta  Rejestr wydawanych pełnomocnictw i upoważnień 
Kancelaria Prezydenta Rejestr przesyłek wpływających 
Kancelaria Prezydenta Rejestr przesyłek wychodzących
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych Ewidencja ludności
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych Rejestr zamieszkania cudzoziemców
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych Rejestr wyborców
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych  Rejestr wydanych zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania
Wydział Rozwoju Miasta Rejestr Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Prezydenta Miasta Bełchatowa do dnia 23.12.2011 r.
Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Rejestr przedpoborowych
Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Lista poborowych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Rejestr upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  Rejestr odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  Rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  Wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - rejestr znajduje się w załączniku
Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Ewidencja tytułów wykonawczych
Wydział Inżynierii Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie miasta
Wydział Inżynierii Ewidencja obiektów grobownictwa wojennego z okresu I i II wojny światowej zlokalizowanych na cmentarzach w Bełchatowie 
Wydział Inżynierii Ewidencja nazwisk pochowanych żołnierzy na cmentarzach w Bełchatowie – księga pochowanych ofiar wojen 
Wydział Inżynierii   Rejestr decyzji na usunięcie drzew lub krzewów 
Wydział Inżynierii   Rejestr decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za: zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, niszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew, krzewów
Wydział Inżynierii Wykaz danych o wnioskach o wydanie decyzji, decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz postanowieniach w/s raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
Wydział Inżynierii Ewidencja dróg, obiektów mostowych
Urząd Stanu Cywilnego Księga urodzeń
Urząd Stanu Cywilnego   Księga małżeństw  
Urząd Stanu Cywilnego   Księga zgonów
Urząd Stanu Cywilnego   Skorowidze alfabetyczne do aktów stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgony za dany rok kalendarzowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone rejestry udostępniane są na zasadach ogólnych, zgodnie z procedurą udostępniania informacji publicznej na wniosek.

Dane osobowe zawarte w rejestrach i ewidencjach podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2058)

Załączniki

  Rejestr działalno...09.2016r..pdf 69,34 KB (pdf) szczegóły pobierz