Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa ulic Chełmińskiej, Małopolskiej i Kurpiowskiej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim" - roboty budowlane  
Przedmiot zamówienia
Budowa ulic Chełmińskiej, Małopolskiej i Kurpiowskiej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Realizacja inwestycji...  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
40.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-09-01  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-09-18 10:00  
Numer zgłoszenia
Numer ogłoszenia o zamówieniu 581643-N-2017 z dnia 01.09.2017 r.  
Cpv
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233140-2 Roboty drogowe
 

Zamawiający zawiadamia, iż ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
zostało unieważnione na podstawie  art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych
, tj. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3  art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych..

W przedmiotowym postępowniu wpłynęła jedna oferta  złożona przez   „LEAR” A.i R. Kłucjasz Spółka Jawna,ul. Czapliniecka 146 c, 97-400 Bełchatów z ceną ofertową 2 050 201,38 zł ( słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy dwieście jeden 38/100 ),gwarancja i rękojmia minimalną  (60) miesięcy na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego, terminem wykonania  do 10.12.2018 r.

Oferta została odrzucona na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.