Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Remont pomieszczeń zaplecza sportowego oraz wymiana ogrodzenia boisk treningowych GKS Bełchatów w ramach zadania inwestycyjnego: "Modernizacja infrastruktury sportowej GKS Bełchatów"  
Przedmiot zamówienia
Remont pomieszczeń zaplecza sportowego oraz wymiana ogrodzenia boisk treningowych GKS Bełchatów -Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
9.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-08-24  
Data publikacji do
2018-04-30  
Termin składania ofert
2017-09-11 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 575284-N-2017 z dnia 24.08.2017  
Cpv
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
 

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Oferta Nr 1 złożona przez „TERMER – MCM” Sp. z o. o., ul. Cegielniana 76, 97-400 Bełchatów, z ceną ofertową brutto 642 060,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100). 

Jako kryterium oceny ofert przyjęto: Cena – C – 60%, Długość okresu gwarancji i rękojmi – G- 40%.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi brutto 566 448,95 PLN. Cena oferty brutto to kwota 642 060,00 zł. 

    W związku z powyższym zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej (jedynej) oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej (jedynej) oferty.