2015-05-11

Ubieganie się o przyznanie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym

 

Forma wnoszenia podania sprawy: Pisemne złożenie wniosku według załączonego wzoru w Wydziale Oświaty, III piętro, pok. 402.
Wymagane dokumenty:

W przypadku stypendium

- załączniki wymienione we wniosku.

W przypadku zasiłku losowego

– dodatkowo potwierdzenie zdarzenia losowego.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

W przypadku stypendium:

- do 15 września każdego roku dla uczniów szkół,

- do 15 października każdego roku dla słuchaczy kolegiów.

W przypadku zasiłku losowego wniosek należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Opłaty: nie dotyczy
Jednostki/Komórki współpracujące: Szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych, Wydział Finansowy Urzędu Miasta Bełchatowa.
Forma zakończenia sprawy: Decyzja Prezydenta Miasta w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miata Bełchatowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

 

Podstawa prawna: art. 90b, art. 90c ust. 2, art. 90d, art. 90e, art.90m, art.90n ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uchwała nr XXXIX/340/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXII/308/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasto Bełchatów, art. 104 ustawy z dnia 15 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Pracownik odpowiedzialny: Dorota Kacprzak, Beata Jaśkiewicz
Numer pokoju: 402 (III piętro)
Telefon: 44/733 51 72
Adres: ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Komórka organizacyjna: Wydział Oświaty (WOS)

 

Załączniki

  XIII-1 wniosek.doc 229,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Regulamin.doc 171 KB (doc) szczegóły pobierz
  XIII-1 Aktywny form...łchatowa.pdf 278,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  karta usług-XIV-1_BIP.doc 144 KB (doc) szczegóły pobierz