2016-09-07

Nadanie medali za długoletnie pożycie
małżeńskie

Forma wnoszenia podania sprawy: wniosek winni złożyć dostojni jubilaci osobiście lub jeden z małżonków - lecz w uzasadnionych przypadkach mogą to uczynić osoby bliskie
Wymagane dokumenty:

dowody osobiste małżonków (do wglądu)

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: wniosek o nadanie medalu przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę  zawarcia małżeństwa. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawić począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego
Opłaty: brak
Jednostki/Komórki współpracujące: urzędy stanu cywilnego, ewidencje ludności
Forma zakończenia sprawy: uroczyste wręczenie medali następuje po przyznaniu odznaczenia przez Prezydenta RP
Termin załatwienia sprawy: wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ma miejsce ok. 6 m-cy po złożeniu wniosku
Tryb odwoławczy: od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Informacje dodatkowe:

odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
O terminie i szczegółach organizacji uroczystości wręczenia medali jubilaci zostaną powiadomieni w przesłanym listownie przez tut. Urząd Stanu Cywilnego zaproszeniu

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 475 z późn. zm.); rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. nr 277 z 2004 r. poz. 2743 z późn. zm.); ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182,1662).

 

Pracownik odpowiedzialny: Izabela Kopka
Numer pokoju: 103
Telefon:

44/733 03 33, 733 99 33, 733 52 98, 733 52 94, 733 52 96

Adres:

Złożenie wniosku - ul. Czyżewskiego 7

Uroczystość wręczenia medali - ul. Rodziny Hellwigów 11
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego (USC)

 

Załączniki

  VII-11-karta.doc 143,5 KB (doc) szczegóły pobierz