2016-02-17

Karta Dużej Rodziny

Forma wnoszenia podania sprawy:

Pisemne złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny bądź wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa budynek B, pok. nr 12-13, I piętro (wzór wniosku według załączonego formularza). Formularz dostępny jest w Kancelarii Ogólnej UM (parter) oraz w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa,  jak również na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl oraz na stronie internetowej Miasta www.belchatow.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny. Wnioski i dokumenty, o których mowa odpowiednio w pkt. 1-8 mogą być składane również drogą elektroniczną, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia dostępnego pod adresem: www.empatia.mpips.gov.pl.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty:

Formularz wniosku oraz okazanie oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (wzór oświadczenia według załączonego formularza);

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (wzór oświadczenia według załączonego formularza);

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych  w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (wzór oświadczenia według załączonego formularza);

8) w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony zupełnej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 1- 7 oraz dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku składanego w formie elektronicznej dołącza się kopię dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt 1-8, po uwierzytelnieniu ich, tj. opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: Nie dotyczy.
Opłaty:

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi - 9,21 zł. W przypadku występowania trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej, na umotywowany wniosek członka rodziny wielodzietnej, Prezydent Miasta Bełchatowa może zwolnić z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty.
Jednostki/Komórki współpracujące: Nie dotyczy.
Forma zakończenia sprawy:

Wydanie Karty Dużej Rodziny  dla każdej uprawnionej  osoby.

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny,  stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznanie Karty z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy: Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty jego złożenia  w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa (budynek B, pokój nr 12-13, piętro I). Karty natomiast wydawane są po dostarczeniu ich przez producenta Kart. Odbioru Kart dokonuje osoba składająca wniosek (wnioskodawca), po uprzednim otrzymaniu informacji o możliwości odbioru Kart (np. poprzez  wiadomość sms).
Tryb odwoławczy:

Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od takiej decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni  od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe: Zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny;

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

DODATKOWEJ INFORMACJI UDZIELA:  
Pracownik odpowiedzialny: Ewelina Plaga
Numer pokoju: 12-13 (I piętro, budynek B)
Telefon: 44/733 51 59
Adres: 97- 400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia (PZ)

 

Załączniki

  Karta usług IV - 3.doc 151,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie rodzi...j (wzór).doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie dziec...nia nauki.doc 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie dot. ...stępczej.doc 23 KB (doc) szczegóły pobierz