2016-05-06

Decyzja na zajecie pasa drogowego - dróg
gminnych i powiatowych -prowadzenie robót w
pasie drogowym

 

Forma wnoszenia podania sprawy:

pisemne złożenie wniosku według załączonego wzoru w Punkcie Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta

Wymagane dokumenty:

załączniki:

- plan sytuacyjny w skali 1:500  do uzyskania w Starostwie Powiatowym

- kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów

co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w pasie drogowym

Opłaty:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalane są w zależności od kategorii drogi, której pas drogowy został zajęty, rodzaju elementu zajętego pasa drogowego, procentowej wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz czasu wykonywania prac. Stawki opłat zgodnie z Uchwałą Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 3.02.2011 r. oraz na podstawie Uchwały Nr V/42/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25.01.2007 r., oraz porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w Bełchatowie a Prezydentem Miasta Bełchatowa z dnia 28 grudnia 2006 roku

Jednostki/Komórki współpracujące:

nie dotyczy

Forma zakończenia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z Kpa

Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.

Informacje dodatkowe:

inwestor będzie corocznie uiszczał opłatę za urządzenie umieszczone w pasie drogowym

Podstawa prawna: na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.460) oraz § 1 ust. 1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz.1481) oraz na podstawie art. 104 z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.23); oraz art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz.783).

DODATKOWEJ INFORMACJI UDZIELA:

Pracownik odpowiedzialny:

Jakub Kołodziejczyk, Agnieszka Freus

Numer pokoju:

423 (III piętro)

Telefon:

44 / 733-51-93

Adres:

Bełchatów,  ul. Kościuszki 1

Komórka organizacyjna:

Wydział  Inżynierii (WIM)

 

Załączniki

  X-3 - karta prowadz...e drogowy.doc 142,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  X-3 Wniosek - umies...ądzenia.docx 12,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  X-3 Wniosek- na pro...ie drogi.docx 13,66 KB (doc) szczegóły pobierz