Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 251/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zamiany nieruchomości
04.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 250/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
04.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 249/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 229/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja
Kopernika z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w
roku szkolnym 2016/2017
27.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
25.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 247/2017 z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/2016 z dnia 10 października
2016 roku
25.07.2017 więcej
25.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 245/2017 z dnia 17 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Królowej
Jadwigi na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Bełchatowie
19.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 244/2017 z dnia 17 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia służby
przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę
służbę dla Dyrektora Żłobka Miejskiego „Jaś i
Małgosia” w Bełchatowie oraz Dyrektora Środowiskowego Domu
Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie podejmujących po raz
pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym
19.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 243/2017 z dnia 17 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020
19.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 242/2017 z dnia 17 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej i
przekazanej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30
kwietnia 2017 r. na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta
Bełchatowa, objęte opieką Niepublicznego Żłobka Akademia
Malucha Jabłuszko w Bełchatowie.
19.07.2017 więcej