Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 343/2017 z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2017 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn.
„Akcja profilaktyki grypy - GRYPOODPORNI ”
06.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 342/2017 z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 - 2020
06.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 341/2017 z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
06.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 340/2017 z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępstw w przypadku
nieobecności dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonych
przez Miasto Bełchatów, w których nie utworzono stanowiska
wicedyrektora
05.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 339/2017 z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
05.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 338/2017 z dnia 25 września 2017 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 275/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie założeń do
projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2018 rok.
02.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 337/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej dotyczącej rozbiórki
budynku gospodarczego położonego przy ul. Wojska Polskiego 11,
na działkach nr 237/21 oraz 644/2 w obrębie 12 m. Bełchatów
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 336/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej dotyczącej rozbiórki
komórek gospodarczych położonych przy pl. Wolności 21, na
działce nr 360/4 w obrębie 10 m. Bełchatów
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 335/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu
zużycia i przydatności środków trwałych zgłoszonych do
likwidacji przez Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 334/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środka
trwałego zgłoszonego do likwidacji przez Zespół ds. Zieleni
Miejskiej i Ochrony Środowiska
26.09.2017 więcej