Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 213/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie
Pani Ewy Kępy
28.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 212/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
28.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 211/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
28.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 210/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola
Samorządowego nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie Pani
Małgorzaty Brzostowskiej
28.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 209/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola
Samorządowego nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie Pani Izabeli
Czai
28.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 208/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 314/2016 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia
dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
28.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 207/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
gmina Miasto Bełchatów
28.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 206/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły
Podstawowej nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie ubiegającej się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym
2016/2017.
28.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 205/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego
Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów z oddziałami integracyjnymi
w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego w roku szkolnym 2016/2017
28.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 204/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków
trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Zespół ds.
Informatyki oraz Zespół ds. Ewidencji Majątku Miasta
27.06.2017 więcej