Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
21.05.2015 więcej
Wydanie dowodu osobistego
Wydanie dowodu osobistego
21.05.2015 więcej
Wydanie dokumentów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Bełchatowa
Wydanie dokumentów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta
Bełchatowa
20.05.2015 więcej
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
20.05.2015 więcej
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnośći Gospodarczej- wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnośći
Gospodarczej- wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie
działalności
20.05.2015 więcej
Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych
Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) w podatku od
nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych
20.05.2015 więcej
Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
19.05.2015 więcej
Uzgodnienie lokalizacji / przebudowy zjazdów
Uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdów
19.05.2015 więcej
Umieszczanie reklam na obiektach, gruntach komunalnych i drogach wewnętrznych
Umieszczanie reklam na obiektach, gruntach komunalnych i drogach
wewnętrznych
19.05.2015 więcej
Udzielanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych
Udzielanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz
publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez
podmioty inne niż Miasto Bełchatów
19.05.2015 więcej